• Уладзімір Асокін
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • 22
 • 21
 • 17
 • 23
 • 14
 • 24
 • 15
 • 19
 • 20
 • 25
 • 26
pero-2

 

Нарадзіўся ў вёсцы Асавец Бешанковіцкага раёна. Скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію ў г. Горкі. Працаваў аграномам у калгасе, у Бешанковіцкай сельгастэхніцы, бібліятэкарам Паліцкай сельскай бібліятэкі Бешанковіцкай ЦБС.

 


АСАВЕЦ

Завецца мая вёска Асавец,

Сваіх далёкіх продкаў я нашчадак. 

Я ведаю, тут свету не канец, 

А можа, сапраўды, яго пачатак? 

   


КРЫГАЛОМ

Скрыгоча лёд, і крыгі надыбкі

Як спуджаныя коні паўставалі,

Схапіліся зацяжа загрудкі

I крыгалом знянацку распачалі.

 

А гул такі спалоханай ракі,

Нібыта разрываюцца снарады,

Вада ў сутонні хлыне напрасткі

I абміне заторы і засады.

 


БАЦЬКУ

Шуміць, шуміць даспелы важкі колас,

Хінецца ціха да маёй шчакі.

Пачую зноўку родны бацькаў голас –

У ім пераклікаюцца вякі.

Стаю каля маўклівых камянёў

І надпісы старыя спасцігаю:

Драмае тут гісторыя вякоў

І цені продкаў ля бяроз блукаюць,

Крыж нахіліўся ледзь не да зямлі,

Плывуць аблокі нада мной павольна.

Мы ўсе ад баразны, а па раллі

Ідуць гады, ідуць сабе няўмольна.

 


НА ПАХАВАННІ

Хаваем мы Яўменню,

Зямлі кідаем жмені,

Стаім у задуменні

Ля хісткага крыжа.

Сабрала ўсіх Яўмення –

Усё сваё карэнне,

I ў гэты час асенні

Заплакала імжа.

 


Белай бярозе

Жоўтай хусцінкай

Восень ківае,

А павуцінкай

Сцелецца ў лузе

Бабіна лета,

Промнямі сонца

Шчыра сагрэта.    

 


ТАБЕ

Аблачынкай белай-белай

Ты вяртаешся ізноў,

Рэчкай плыннаю і смелай

Ты выходзіш з берагоў.

 

I цнатліваю вясёлкай

Асвятляеш небакрай,

I ў жыце перапёлкай

Клічаш: "Любы, сустракай!"

 


НАВАГОДНЯЕ…

Закружыцца ў нябеснай сіні

Сняжынак незлічоны рой.

Жадаю я сваёй краіне,

Каб панаваў у ёй спакой.

 

У навагоднім карагодзе

Ля ёлкі кожная сям’я.

Паміж сабой жывіце ў згодзе

Суседзі, блізкія, радня.

 

Жадаю ўрадлівай нівы

Вам, дарагія землякі,

І долі светлай і шчаслівай

І на наступныя вякі.

 

Святочнай ноччу навагодняй

Сваю павагу і любоў

Да Беларусі мілай, роднай

Спяшаю выказаць ізноў.

 


Не трэба мне гучных слоў,

Люблю я сардэчна і шчыра

Сцяжынку ў полі, сяброў,

Крылатых вандроўнікаў вырай.

 

Квітнеючы луг за сялом

І пах непаўторны сунічны

Дзвіну, яе ціхі паром,

Струменьчык празрысты крынічны.

 

І звонкае рэха ў бары,

Рабіны марозную гронку,

І радасны смех дзетвары,

І спелых калоссяў гамонку.

 

Чаромхавы бераг ракі,

Матулі лагодную песню,

І ў мілых вачах васількі,

І водар зямлі напрадвесні.

 


СВЕТЛАЙ ПАМЯЦІ МАЦІ

Пагутарыць з табой

Я так хацеў,

І не паспеў…

…Казаць было што позна

Заціх птушыны меладычны

                                       спеў

І больш зязюля не кувае

                                       слезна.

Апошняя дарога,

Крыж,

            грудок,

Вартуюць сосны

Вечны сон матулін,

Асірацеў радзінны

Мой кут

І ад бяды

Вятры не захінулі.

 


Цішыню парушае

Песняй звонкаю шпак,

Як артыст выступае,

Ззяе новенькі фрак

 

Вакалістам узорным

Сярод птушак слыве,

І таму бездакорна,

І натхненна пяе,

 

Што заслухацца можна,

Радасць поўніць душу,

Яму ў такт асцярожна

Галавой камышу.

 


Трепетно пальцы коснутся струны,

С первым аккордом надежды и веры

Нежно споём о приходе весны,

Волны ласкают проснувшийся берег.

 

Песня звенит над простором полей,

И пробуждается первый подснежник,

И журавлей из-за синих морей

Ждём с нетерпеньем, любовью, надеждой.

 

Тысячи лет повторяются вновь

Встречи, разлуки, горькие слёзы,

Но на земле торжествует любовь

Над повседневностью жизненной прозы.

 


Волненье и печаль

Душой овладевают,

Порой чего-то жаль,

Луч солнца приласкает.

 

Головки георгин

И паутинку в поле,

И я грущу один

Над журавлиной долей.

 

А осень озорна,

Нарядна, как цыганка,

И ветер рвет меха

У золотой тальянки.

 


ОДИНОКАЯ РЕКА

Проплывают облака

И, укутавшись туманом,

Одинокая река

Растворится в океане.

 

Почему же речке той

Снится океан безбрежный,

Он сердитый и седой,

Ей же нужен милый, нежный.

 

Он, разгневанный порой,

Загрустит девятым валом,

Убегающей волной

Сменится его усталость.

 

И такой он на века:

Побуянив, затихает,

Но влюбленная река

Этого не замечает.

 


БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

Между нами осень золотая

И идут печальные дожди.

Паутинка тонкая, седая

Задержалась на твоей груди.

 

Между нами вальсы листопада,

Перед ними трудно устоять.

Лист кленовый с гроздью винограда

Белый танец хочет станцевать.

 

Дирижер оркестра – ветер странствий,

Струны скрипок – сотни проводов,

Тополя в серебрянном убранстве

Поклонились ивам у прудов.

 

Зацветет подснежник запоздавший

И порадует весеннем днём.

По листве багряной и опавшей

Мы куда-то медленно идем.

 

И дрожит пугливая осина:

Почему-то одиноко ей.

Шепчет что-то явору калина

На закате журавлиных дней.

  


Радзіма пачынаецца з бацькоўскага парога,

З жытнёвай нівы, стомленай дарогі,

З рамонкавых лугоў і васільковых,

І з роднага матулінага слова.

 


Зімовым абрусам засцелены сцежкі,

Лугі і ўзгоркі, палі і ўзмежкі.

А снег так іскрыцца, марозік яршысты

Малюе на вокнах узор серабрысты.

У снежным пакоі сама Каралева

Экзамен прымае ў завеяў па спевах.

Таму нездарма яна Снежнай завецца

Валодае сілай бязмежнай, здаецца.

З цяплом саўладаць і зіме не пад сілу,

У небе жаўрук песняй радуе мілай.

Падхопіць яе ручаёк срэбразвонкі,

Дапісана казка зімовай старонкі.